Algemene Ledenvergadering: 16 mei 2018

10 maart, 2018

Notulen ALV april 2017
Jaarverslag secretaris 2017
Verslag penningmeester 2017
rekening 2017 tbv jaarvergadering HC Balans 31-12-17
rekening 2017 tbv jaarvergadering HC OEZA rekening 2017
Jaarverslag activiteitengroep 2017
Jaarverslag Opleidingen 2017- 2018
Jaarverslag wedstrijdzwemmen 2017
Uitgereikte diploma’s 2017
Jaarverslag Jeugdraad 2017

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 16 mei a.s. in de zaal van restaurant De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag CCUZ
6. Jaarverslag Opleidingen
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Verslag steunfonds
11. Verkiezing bestuur
12. Status beleidsplan 2016 – 2020
13. OEZA 50 jaar
14. Rondvraag

Volgens het huishoudelijk reglement treed Adrie van der Gracht af. Adrie stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Pascal Palmboom voor om de functie van voorzitter van Adrie te gaan overnemen. Pascal Palmboom zal zodoende tussentijds aftreden als secretaris. Het bestuur heeft Pauline Heus bereid gevonden als bestuurslid aan te willen treden en zal de functie als secretaris van Pascal overnemen. Eric Tijms heeft aangegeven als bestuurslid te willen stoppen en zal tussentijds aftreden. Volgens het huishoudelijk reglement treed Bouke Oortwijn ook af. Bouke heeft aangegeven zich voor een volgende termijn herkiesbaar te stellen. Het bestuur heeft Froke Bos bereid gevonden als bestuurslid aan te treden.
Overige kandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende, mits hun kandidering gesteund wordt door minstens tien seniorleden.

Rondvraag
Met betrekking tot punt 14 verzoeken wij u vriendelijk deze per e-mail in te dienen tot 5 dagen voor de vergadering (voorzitter@oeza.nl). U kunt dan rekenen op beantwoording door een van de bestuursleden. Mocht u uw vraag stellen op de vergadering, dan bestaat de kans dat uw vraag niet direct beantwoord wordt, maar behandeld zal worden in de eerstvolgende bestuursvergadering waarna beantwoording volgt.

Met vriendelijke groet,
Pascal Palmboom
secretaris@oeza.nl

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura
  • CROK

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Open Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen HEAD Open Water Evenement...

Meer info Aanmelden